Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim .

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-1. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • strona nie umożliwia przeglądanie w głębokich kontrastach,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • brak mapy serwisu

Wyłączenia:
Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Sajewska, promocja@mzm-minskmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 752 25 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Mińskiej działa w dwóch lokalizacjach

MZM w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Okrzei 16
Budynek nie jest przystosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych.
Pies przewodnik jest zawsze mile widziany.
Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.

MZM Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 4
Budynek jest przystosowany częściowo do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych
Posiada podjazd oraz wózek dla osób niepełnosprawnych
Między poszczególnymi salami są progi nie utrudniające przejazdu wózkiem.
Na terenie Muzeum dostępny jest parking.
Pies przewodnik jest zawsze mile widziany.
W budynku jedna toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.